Obchodní podmínky prodeje vozů Autobazar Balcar Car Liberec

týkající se činnosti autobazaru ve smyslu zákona č. 513/1991Sb

Čl.1 Komisní prodej vozidel 

a) Zprostředkování prodeje vozidel

Společnost Autobazar Balcar Car (dále jen zprostředkovatel) v tomto případě zprostředkovává prodej vozidla v majetku soukromé nebo právnické osoby (dále jen prodávající) a to pouze na zodpovědnost a veškerá nebezpečí prodávajícího. Zprostředkovatel neručí za stav a případné vady či závady vozidel, rovněž tak neručí za jeho původ pokud není písemně dohodnuto jinak. Zprostředkovatel vozidlo pouze vystavuje k prodeji, předvádí a inzeruje. Za tuto činnost mu náleží odměna.

b) Odměna za zprostředkování prodeje 

Odměna za prodej vozidla je smluvní. Minimální odměna za prodej vozidla však činí 2.000,-Kč. Odměna se smluvně stanovuje podle běžných odměn z konkrétní ceny vozidla. Od 50.000,-Kč do 100.000,- Kč ceny vozidla je provize 3.000,-Kč ,100.000,-Kč  a více je provize 3%+800,-Kč. Toto platí není-li dohodnuto písemně jinak

c) Poskytování slev 

Zprostředkovatel může na prodávané vozidlo kupujícímu poskytnout slevu pouze po dohodě s prodávajícím, pokud bude kupující namítat konkrétní vady a závady na vozidle.

d) Stav vozidla 

Prodávající je povinen vozidlo zprostředkovateli předat k prodeji v co možná nejlepším možném technickém stavu. Zejména je povinen dbát na stav pohonných hmot v nádrži v minimálním objemu nad rezervu nádrže. V opačném případě je zprostředkovatel oprávněn pohonné hmoty doplnit na nezbytně nutné množství,na  své náklady a tyto následně účtovat prodávajícímu, který je povinen je bezvýhradně uhradit. Dále je prodávající povinen dohlížet aby vozidlo mělo platnou STK a ME a platné povinné ručení a bylo tak způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích.

V případě že prodávající náklady zmíněné v tomto článku neuhradí bez ohledu na důvody, budou mu vynaložené finanční prostředky odečteny z utržené ceny za prodané vozidlo s úroky za prodlení ve výši 0,3% denně od doby kdy byl k zaplacení vyzván. V případě, že nedošlo k prodeji vozidla a prodávající by si toto chtěl vyzvednout zpět, je zprostředkovatel oprávněn využít ustanovení zákona o zadržovacím právu dle ust. § 175 zákona č. 40/1964Sb.

e) Parkovné

Parkovné není v Autobazaru Balcar Car  účtováno. Je zdarma. Prodávající je oprávněn si vozidlo vyzvednout kdykoliv . Povinností prodávajícího je umožnit zprostředkovateli předmětné vozidlo prodávat (prodáváním se rozumí zprostředkovatelská činnost - nabízení, fotografování, inzerování a jiné související úkony).Při odstoupení od smlouvy bude prodávajícímu účtováno  500,-Kč jako odstup od smlouvy.

Nebude-li některá shora zmíněná příslušná částka bez ohledu na důvody prodávajícím plně uhrazena bude se dále navyšovat o 0,3% denně a u vozidla bude využito ustanovení zákona o zadržovacím právu dle ust. § 175 zákona č. 40/1964Sb.

f) Umytí vozidla

Zprostředkovatel nabízí prodávajícímu profesionální umytí a vyčištění vozidla, které je podmínkou pro přijetí vozidla do komisního prodeje. Jedná se o službu za účelem dosažení prodejnosti vozidla, která je prováděna přímo společností Autobazar Balcar Car a je prodávajícímu účtována zvýhodněnou cenou ve výši 800,-Kč (bez DPH) za kompletní údržbu vozidla dle příslušného ceníku uvedeného na webových stránkách spol. Autobazar Balcar Car. Poplatek za provedené mytí, čištění a leštění vozidla je prodávajícímu účtován až po prodeji vozidla a je přímo odečten z vyplácené utržené ceny za vozidlo. V jiném případě (vyzvednutí si vozidla) je prodávající povinen tuto částku uhradit při převzetí vozidla.

Nebude-li zmíněná příslušná částka bez ohledu na důvody prodávajícím plně uhrazena bude se dále navyšovat o 0,3% denně a u vozidla bude využito ustanovení zákona o zadržovacím právu dle ust. § 175 zákona č. 40/1964Sb.

g) Zkušební jízdy

Zprostředkovatel je oprávněn v zájmu prodeje předmětného vozidla s tímto provádět zkušební jízdy. Náklady na tyto zkušební jízdy jsou na vrub prodávajícího a to včetně nebezpečí z tohoto vyplývajícího. Jedná se zejména o poruchy vozidla při zkušební jízdě a nezaviněné dopravní nehody. Zkušební jízdy jsou prováděny v rozsahu dle uvážení zprostředkovatele za účelem prodeje vozidla, nejvíce však celkem do 100km za rok a vozidlo. Délka jednotlivých zkušebních jízd se sčítá.

 

Čl.2 Prodej vozidla prostřednictvím leasingu nebo úvě

Prodávající souhlasí s tím, že zprostředkovatel je oprávněn vozidlo prodat prostřednictvím leasingové či úvěrové společnosti dle vlastního uvážení. Za tímto účelem je zprostředkovatel oprávněn požadovat lustrační osvědčení od společnosti CARDETECT. V případě, že takovýmto osvědčením prodávající nedisponuje, je zprostředkovatel oprávněn si jej opatřit v zájmu transparentnosti prodeje na leasing nebo úvěr a to na náklady kupujícího, kterému je účtován poplatek za osvědčení ve výši 1.800,-Kč. Příslušný certifikát mu pak bude doručen na uvedenou adresu dodatečně do 1 měsíce poštou. Uvedený poplatek může být dle uvážení zprostředkovatele přičten k ceně vozidla a kupujícím tak zaplacen prostřednictvím leasingové nebo úvěrové společnosti.

 

Čl.3 Prodej vozidel vlastních v majetku A

a) Předmět vozidel

Jedná se o vozidla společností Autobazar Balcar Car zakoupená v ČR nebo EU za účelem jejich dalšího prodeje. Na vozidla se vztahují záruky jako na použité zboží viz. níže. Veškerá tato vozidla mají platnou STK a jsou schválená pro provoz na pozemních komunikacích. Na vozidlech neváznou žádné pohledávky, věcná břemena ani nároky třetích osob. Vozidla nepochází z trestné činnosti. Jejich stav odpovídá stavu ve kterém byla společností zakoupena.

b) Záruční doba

Není-li stanoveno jinak, je za záruční dobu považována zákonná záruční doba pro použité věci nejedná-li se o věc novou nebo v záruční době pro věc novou. Záruční doba běží od převzetí vozidla.

c) Vady vozidel

Vada, která vznikla neodbornou manipulací či nesprávným užíváním vozidla nebo jeho nesprávnou údržbou nebude považována za vadu vozidla. Rovněž tak se nebude jednat o odpovědnost za vzniklou vadu, pokud kupující nedodržel pokyny uvedené v technickém protokolu k předmětnému vozidlu a nedbal tak rad a pokynů prodávajícího.

d) Uplatnění nároku za vzniklou vadu

Uplatnit nárok za vzniklou vadu lze pouze u prodejce a prodávajícího,a to bezodkladně po jejím zjištění. S vozidlem nesmí být bez souhlasu prodejce nijak manipulováno, jinak nebude vada uznána s ohledem na její možné zhoršení. Vada uplatněná u prodejce bude odstraněna v dohodnuté lhůtě na náklady prodávajícího. Nebude-li vada odstraněna nebo se bude jednat o vadu neodstranitelnou má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny vozidla nebo odstoupení od kupní smlouvy.

e) Zánik záruky

Záruka se nevztahuje na vozidla prodávaná se slevou, kterou si kupující vymínil navzdory stanovené ceně. Jedná se o takové slevy, které souvisí s celkovým stavem vozidla a nevztahují se jmenovitě na konkrétní důvody. V opačném případě musí být důvod slevy uveden v kupní smlouvě. Zprostředkovatel nezodpovídá za technický stav vozidla, rovněž tak neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo vozidlo při převzetí kupujícím.
 

Čl.4 Rezervační podmínky

Poplatek za rezervaci vozidla je účtován ve výši 1.000,-Kč-3.000,-Kč dle ceny vozidla. Slovem rezervace se rozumí lhůta, ve které je budoucí kupující povinen na předmětné vozidlo uzavřít s prodávajícím nebo zprostředkovatelem kupní smlouvu a vozidlo odebrat. V tomto případě je rezervační poplatek jako záloha odečten z původní kupní ceny vozidla. V případě, že kupní smlouva nebude uzavřena ve stanovené lhůtě rezervace bez zavinění Autobazar Balcar Car Autobaza,propadne záloha ve prospěch autobazaru. Smluvní pokuta může být odečtena ze zaplaceného rezervačního poplatku. Předmětné vozidlo bude poté společností Autobazar Balcar Car opět nabízeno dalším zájemcům ke koupi.

Kontakty

AUTOBAZAR
Milan Balcar CAR
Tř. dr. M. Horákové pozemek č. 39
460 07 Liberec - Horní Růžodol
Česká republika

Mobil: +420 608 860 226

E-mail:
autobazarbalcar@seznam.cz

Web:
www.balcarcar.cz

IČ: 66097738

Otevírací doba:
Po - pá • 8.30 -17.00

Značky

^